Thủ thuật After Effects: Tạo 3D Text – cách 2Thủ thuật After Effects: Cách tạo chữ 3D trong After Effects dùng hiệu úng có sẵn Shatter.

Xem cách 1 (không dùng hiệu ứng) ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=XabZK0sRwzI.

Duration: 00:07:03

source