Adobe Dimension CC 2019 – Ps և Ai Ինտեգրում (Pa and Ai integration) in ArmenianAdobe Dimension CC 2019 -ում Adobe Photoshop CC և Adobe Illustrator -ի ինտեգրումը հնարավոր է դարձրել այդ փաթեթների ֆայլերը ուղղակի ներբեռնել, տեղադրել և խմբագրել անմիջապես եռաչափ օբյեկտերի մակերևույթի վրա։

Duration: 00:08:17

source