Adobe Dimension CC – Օրբիտ, Ձեռք և Դոլի Գործիքներ (Orbit, Hand and Dolly Tools) in ArmenianՕրբիտ, Ձեռք և Դոլի Գործիքների (Orbit, Hand and Dolly Tools) օգնությամբ հնարավոր է դիքորոշել բեմի դիտման անկյունը։

Duration: 00:02:03

source