Adobe Dimension – 05 – Di chuyển & xoay & thay đổi tỷ lệ đối tượng 3Dadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:08:48

source