Adobe Dimension – 01 – Giới thiệu phần mềmadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/
Tải tài liệu học: https://drive.google.com/file/d/15NccvJxm1DR9wCvRHCRQTXTyCfLMUrJG/view

Duration: 00:08:35

source