3டி – 3D TEXT -டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி -Nila Racigan's Tamil tutorialhttps://drive.google.com/open?id=1dU49d9svrgHQ7QB7_AdEB8T75UivcITK

Nila Racigan’s Tamil tutorial

Duration: 00:07:16

source