របៀបលេង Style អក្សរ Text Effect in Photoshopសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចុចប៊ូតុង Subscribe នេះជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ Photoshop បើខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវណាសូមបងៗរៀមច្បងមេត្តាអនុគ្រោះ
វីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងខំនិយាយឲ្យបានល្អជានេះ។

Thank you for clicking the Subscribe button, this is to share knowledge about using Photoshop, if I am wrong, please be kind.
In the next video, I will try to say it better.

LIINK
https://youtu.be/Sl9vJsaiXZo

……….អរគុណ, Thanks

Please Subscribe 😇

Duration: 00:10:46

source