របៀបង្កើតដប ឬកំប៉ុងផលិតផល ជា 3D | How to Create 3D Product | ពីដើមដល់ចប់ | Adobe Dimensionនេះជា Link កម្មវិធីសម្រាប់ Download
https://drive.google.com/file/d/19FdNvKZK_H3Sx1ZCFqCc0e95_HcBJthM/view?usp=sharing

Duration: 00:32:17

source