ទាញយកគំរូ Photoshop Text Effect Styles Bundle Free Download |MIL SORYA OFFICIALសូមចុច subscribe ដេីម្បីទទួលបានVideo អំពីការចែករំលែកនូវកម្មវិធីរៀនធ្វើវីដេអូ កាត់តវីដេអូ រៀនធ្វើVlog ឬ Youtube, រៀនធ្វើស្លាយវីដេអូ រៀនធ្វើIntro វីដេអូ រៀនតម្លើងកម្មវីធីSoftware និងមេរៀនជំនួយគំនិតទីផ្សារឌីជីថល ឬការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។
Please like, comment, and share your thought about this video clip. ** Don’t forget to subscribe to more interesting videos from my channel.
Follow My Facebook Page Here: https://web.facebook.com/Mil-Sorya-889527127821830
បណ្ណាញសង្គម/https://www.facebook.com/sorya.mil?ref=bookmarks
#MILSORYA#BLUFFTITLER
សូមទាញយកត្រង់នេះ|Get Link Download Here:
https://drive.google.com/file/d/1ormO6PkyrW6p-I7pOaDMaQlPxGic8nAb/view?usp=sharing

1. Get 4000 Hours Watch time or 1K-4K ដោយប្រើកម្មវិធីTBN’S Software 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here:
https://www.youtube.com/watch?v=hwVbbLceLu0
2. គួរតែស្វែងយល់អំពីយូធូបឆ្នាំ២០២១|How should You Know YouTube 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=ivBg5bwvoj0
3. ១៣ជំនួយគំនិតចាប់ផ្តើមយូធូប|YouTube Channel Ideas for 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=VeGAnARDCWo&t=294s
4. គន្លឹះបង្ហោះFacebook Pageមិនបាច់Boost កំណត់តំបន់និងទីផ្សារគោលដៅ| Boost Unavailable Facebook Page
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=BO7l4jmLmCk
5. ១១ជំហ៊ានដើម្បីក្លាយជាYouTuber|11 Tips to Become YouTuber in 2021| Start Your Dream Today
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=R8dcwJTBQ5M
6. ៥ឧបករណ៍ក្នុងកាត់តវីដេអូដើម្បីក្លាយជា (5 Video Maker Tools To Be Vlogger & You Tuber for Phone & PC)
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=YcItoqbyvts
7. គន្លឹះ៦ដើម្បីក្លាយជាYouTuberឬVlogger|Tools to be YouTuber in 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=pb8xGbEYckE
8. គន្លឹះទាំង៨ជំហ៊ានក្នុងចាប់ផ្តើមYouToub |How to Start YouTube 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=a9Qm1SerR9U
9.គន្លឺះ៣ជួយវីដេអូទទួល(Top 3 Get more) Rank, Viewers and Subscribers in 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=MTlRPqzQtAk
10. គន្លឹះទទួលបានViewer and Subscriber |How to get more Viewer and Subscriber 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=SAvCyfH7Oi8
11. គន្លឹះទទួលបាន៤០០០ម៉ោង|How to get more 4000 hours
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=wam-TXGS4D4
12. គន្លឺះ៣ជួយវីដេអូទទួល(Top 3 Get more) Rank, Viewers and Subscribers in 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=MTlRPqzQtAk
13. គន្លឹះទាំង៨ជំហ៊ានក្នុងចាប់ផ្តើមYouToub |How to Start YouTube 2021
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=a9Qm1SerR9U
14. The Keywords and Tags in Youtube
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=m4SCFkukUL8
15. របៀបដាក់ How to get You Tube Keywords Everywhere – Keyword Tool 2020
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=AVv4o2ePLUo
16. How to Start a Vlog and Become a YouTube Vlogger 2020
សូមចុចតំនភ្ជាប់ត្រង់នេះ |Please get link here: https://www.youtube.com/watch?v=NgbQ6l9xsF4

Duration: 00:12:10

source