ឌីជីថលម៉ាឃីតធីង |Digital Marketing all in on 2-4 lesson​ជំនួយឌីជីថល គ្រប់អាជីវកម្ម និងទីផ្សារការងារត្រូវការចាំបាច់
1- កម្មវិធីកាត់រូបភាព Adobe Photoshop ៣៨មេរៀន + Presets
2- កម្មវិធីកាត់រូបភាព Adobe illustrator ៣០មេរៀន + Presets
3-កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Adobe Pemiere Pro + Presets
4-កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Davinci Resolve 17 + Presets
5-កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ មេរៀន 30​ Wondershare Filmora 12
6. BluffTitler កម្មវិធីបង្កើត 2D, 3D Animation Text, Logo, Intro-Outro
7. កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Camtasia 2021
8- កម្មវិធីបង្កើតស្លាយ Pre-Wedding + Style Effect, Transition Packs

បណ្តាញតេឡេក្រាម Telegram Group:៖ https://t.me/+NuApajsMTL9mNTU9
បណ្តាញយូធូប៖ https://www.youtube.com/@milsorya7529/videos
Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089207880290
Facebook Account: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088807395452

#MilSorya
#digitamarketing
#marketing5.0
ABA: 000 733 173
Mil Sorya (For Support)

Duration: 00:17:22

source