රු, 70000 ඉදන් ගන්න පුළුවන් සුපිරි Lap 5 ක්SL PC LK Youtube අඩවිය Subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.
❤Don’t forget to follow us and Subscribe @SL PC LK on Youtube ❤

Duration: 00:14:50

source