කාලය සහ සාපේක්ෂතාවය | Time and relativity | The fourth dimension (හතරවෙනි මානය) 4D universeThings That Are More Interesting Than Relativity And Time.
කාලය සහ සාපේක්ෂතාවය | Time and relativity
The fourth dimension (හතරවෙනි මානය)

මාන කිවුවහම එක පාරට මතක් වෙන්නේ මොනවද?
ඔව්, ද්විමාණය හා ත්‍රිමාණය තමයි. අපි ත්‍රිමාණ රූප ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දැනට මාන හතරක් හොයාගෙන තියෙනවා.ඇත්තටම මොකක්ද ඒ හතරවෙනි මානය? ඒ තමයි කාලය. ඔව් දැන් ඔබ හිතයි කාලය කොහොමද මානයක් වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට ඒක දකින්න බැරි නි‍සයි එහෙම හිතෙන්නෙ.

What comes to mind when you say dimensions?
Yes, two-dimensional and three-dimensional.
We are talking about 3D images. But of course, four dimensions have been found so far.What exactly is that fourth dimension?That is the time. Yes, now you think how time becomes a dimension. It’s really because we can not see it.

ත්‍රිමාණයෙන් එහාට… සිව්වෙනි මානයක් පවතීද? | Beyond the 3D | 4D universe | four-dimensional space
https://www.youtube.com/watch?v=R0HxSpJUCNY

😍😍😍
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCgS1ls89mJL8r7pWkxL_7mA/join

How It Works – The Atomic Bomb පරමාණු බෝම්බයක් හදන්නේ කොහොමද?
https://youtu.be/O5mr3GxXW1c

Block universe theory of time | කාල අවකාශය සහ Block Universe සංකල්පය
https://youtu.be/Ya-hlSw9he0

ඔලුව අවුල් වෙන Paradoxes – Time Travel |😱😱😱| කාලතරණ විරුද්ධාභාස
https://youtu.be/KrTdxPtheGU
—————————————————————–
DONT CLICK THIS LINK 😬😬😬 https://bit.ly/3gWKDqj
DONT CLICK THIS LINK 😬😬😬 https://www.youtube.com/watch?v=R0HxSpJUCNY
—————————————————————–
if you like my channel
subscribe ✅
like ✅
comment ✅
share ✅
————————————————————
my social media 🍑🍑🍑

subscribe😍😍😍
◼️ https://www.youtube.com/c/techdeiyo
website😍😍😍
◼️ http://www.techdeiyo.com
facebook page😍😍😍
◼️ https://www.facebook.com/techdeiyo.fbpage
instagram😍😍😍
◼️ https://www.instagram.com/tech_deiyo/
tiktok😍😍😍
◼️ https://www.tiktok.com/@sanjanashamal1
twitter😍😍😍
◼️ https://twitter.com/SanjanaShamal
donate😍😍😍
◼️ https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZAEEGGRLYKXG8
——————————————————————
#physics #einstein #universe

#tech
#techreview
#technews
#smartphone
#techtips
#techyoutuber
#mobile
#techie
#teaching
#learning
#facts
#support
#goals
#like
#nonprofit
#career
#educationmatters
#technology
——————————————————————
keywords😱
time
gravity
mike
field
einstein
albert einstein
vacuum
speed of light
physics
time travel
gravitational
theory of relativity
relativity
Time and relativity
radiation
fabric
general relativity
space time
general
special relativity
expanding
propagates
time dilation
time dilation explained
what is time dilation
twin paradox
ilectureonline
van biezen
mike van biezen
length contraction
ilectureonline.com
understading
universe,the universe,parallel universe,2d universe,3d universe,law of universe,shape of universe,alternate universe,neil tyson universe,outside the universe,hypersphere universe,holographic universe,formation of universe,parallel universes,facts about the universe,universe as a hypersphere,four dimensional universe,outside the universe & magik,outside the universe vs magik,4d world outside the universe,universe (quotation subject)
5 dimensional cube,5d shapesall,dimensions explained,4d explaine,dtesseract ,4th dimension,5 dimensions,5th dimension explained,4d game,4th dimension music,10th dimension
———————————————————–
History of Microsoft Windows:
◼️ https://www.youtube.com/watch?v=pQJZz6tUP70&t=22s
——————————————————————-
windows 12 concept
◼️ https://www.youtube.com/watch?v=8xxOMtI3GVA&t=4s
———————————————————–
SOFTWARE WE USING
◼️ OBS
◼️ Adobe Premiere Pro
◼️ Adobe Photoshop CC
◼️ Filmora X
◼️ Audacity
———————————————————–
SEO Tools
◼️ Tubebuddy
◼️ VidIQ
———————————————————–
Copyright Disclaimer
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

background music copyright
© sanjana production 2021-2022
content copyright
© sanjana production 2021-2022
Copying, reposting, or unauthorized use of the content of this video is prohibited.
All rights reserved.

Duration: 00:11:02

source