ඔයාලගෙ වීඩියෝ එකටත් Animation එකක් දාගමු | Green screen cut | Premiere Pro Tutorial | SinhalaHello friends This video is ඔයාලගෙ වීඩියෝ එකටත් Animation එකක් දාගමු | Green screen cut | Premiere Pro Tutorial | Sinhala

#animation, #premierepro, #greenscreen

My other videos

105 days subscribe 1000 | Who is this kaizey bro | Thanaks for 1000 subscribers
https://youtu.be/9TOxjrr73TA

How to applied Camera Raw Filter | පාට වැටුණු අක්කා
https://youtu.be/-fiPtGDwuTw

Ba nawathanna (බෑ නවතන්න) | Shammi Fernando | sinhala songs | Covered by Dilan Shalinda
https://youtu.be/Ypvcm696TcE

How to create whatsapp spam virus | Whatsapp Spam ලේසියෙන් හඳමු.
https://youtu.be/BoX3Vm2JR6k

Coppy Right වදින්නෑ | The coppy right is not coming
https://youtu.be/_-K6NqQNwvQ

*Visit to Like my Facebook Page
https://www.facebook.com/Kaizey-Bro-114989013522486/

*Visit to follow my Instagram Page

I’m on Instagram as @kaizey_bro. Install the app to follow my photos and videos. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1kob4fhcfwnmc&utm_content=hx8o728

*Visit to follow my Twitter Page

https://twitter.com/kaizeybro?s=09

If my channel is good
like
comment
share
subscribe
my channel

kaizey bro

Duration: 00:03:42

source