മാസ്കിങ്ങിന്റെ 5 ഉദാഹരണങ്ങൾ | Premiere Pro Masking Basics | Malayalam Tutorial for BeginnersPremiere Pro, Mask tool Detailed ആയി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് Video Length കൂടുന്നത്, മുമ്പുള്ള എപ്പിഡോഡുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു… Detail ആയി തന്നെ Premiere പഠിക്കാം
Part01- https://www.youtube.com/watch?v=T7oaOL61JOQ
Part02- https://www.youtube.com/watch?v=jjlRmu9DzYY&t=962s
Part03- https://www.youtube.com/watch?v=6c-NjGlnmqE&t=728s

*Background Replace
*Clone Effect
*How to place Text in your video
*Mask Transition
*Face Bright Effect

FB – https://www.facebook.com/ArpithAravindVlogger/?view_public_for=100358461547666

Instagram – https://www.instagram.com/manakkotta/

All about,
Create ellipse Mask, Create 4 – point polygon mask, free draw bezier, mask path, mask feather, mask opacity, mask expansion

Arpith Aravind

Duration: 00:32:20

source