പരസ്യങ്ങൾ Premiere Pro ൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം?Advertisement Making Premiere Pro Tutorial | Instagram AdsInstagram – https://www.instagram.com/manakkotta/

FB – https://www.facebook.com/ArpithAravindVlogger/?view_public_for=100358461547666

PSD File – https://drive.google.com/file/d/1N954IdihEKhO8giMeM_m5LJ6CKQegq6n/view?usp=sharing

Premiere Pro Tutorial Playlist – https://www.youtube.com/watch?v=u8Ri6zyXBbc&list=PLaf7IGeq_Tif6oNjxs2beEjQwRHqtF780

After Effects Tutorial Playlist – https://www.youtube.com/watch?v=hdw6YmPORYE&list=PLaf7IGeq_TifDWO95HOiMIYhySWGmlf7Q

Camera – Sony Alpha 6400 – https://amzn.to/3e1wqrc

Mic – KODAK M11 2.5mm Lavalier Microphone – https://amzn.to/3lIaiV6

Green Soul Gaming Chair – https://amzn.to/3goXcKi

LED Light – https://amzn.to/2ZRg4t8

My System Configuration
i7 8th gen 8700K
Gigabyte 390m
550w coolermaster
1TB HDD wd
970 nvme ssd
coolermaster rgb 511
Zotac Gtx 1660 Ti 6GB
16 GB CORSAIR 3000
1000VA ups
Lg 22 ips lcd
Deep cool 120 ex cooler
Total – 120000

Duration: 00:21:24

source