ദശമൂലം സൂപ്പർമാൻ 😂 How to Blend Two Faces in Photoshop | Auto Blend Layers | Tutorial MalayalamInstagram – https://www.instagram.com/manakkotta/

FB – https://www.facebook.com/ArpithAravindVlogger/?view_public_for=100358461547666

Premiere Pro Tutorial Playlist – https://www.youtube.com/watch?v=u8Ri6zyXBbc&list=PLaf7IGeq_Tif6oNjxs2beEjQwRHqtF780

After Effects Tutorial Playlist – https://www.youtube.com/watch?v=hdw6YmPORYE&list=PLaf7IGeq_TifDWO95HOiMIYhySWGmlf7Q

Camera – Sony Alpha 6400 – https://amzn.to/3e1wqrc

Mic – KODAK M11 2.5mm Lavalier Microphone – https://amzn.to/3lIaiV6

Green Soul Gaming Chair – https://amzn.to/3goXcKi

LED Light – https://amzn.to/2ZRg4t8

My System Configuration
i7 8th gen 8700K
Gigabyte 390m
550w coolermaster
1TB HDD wd
1TB-980 nvme ssd
256 GB-970 nvme ssd
coolermaster rgb 511
Zotac Gtx 1660 Ti 6GB
32 GB CORSAIR 3000
1000VA ups
Lg 22 ips lcd
Deep cool 120 ex cooler
Total – 120000

Duration: 00:05:07

source