ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ Premiere Pro പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല | Basics Malayalam Tutorial | beginnersPart 2 – https://www.youtube.com/watch?v=jjlRmu9DzYY&t=1005s
Introduction of Adobe Premiere
How to create new Projects,
Create Sequence, Work space, Panels, Timeline, Set mark, In point & Out point
Arpith Aravind
FB – https://www.facebook.com/ArpithAravindVlogger/?view_public_for=100358461547666
Instagram – https://www.instagram.com/manakkotta/

Duration: 00:22:55

source